Điều 469, 470 BLDS 2015 có quy định lần lượt về thực hiện vay nợ không kỳ hạn và thực hiện vay nợ có kỳ hạn, cụ thể như sau: 1. Đối với việc thực hiện vay nợ không kỳ hạn được quy định như sau: – Trường hợp không lãi suất thì bên cho…