Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống hàng ngày của các Bạn, không ít thì nhiều sẽ phát sinh các mối quan hệ giữa Cá nhân bạn với Cá nhân hay Công ty khác, hoặc mối quan hệ giữa Công ty của Bạn là chủ sở hữu với cá nhân hay Công ty đối…