1. Khái niệm tranh chấp lao động Theo khoản 1 điều 179 Bộ Luật Lao Động 2019, Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ…