Đóng

Dịch vụ

07Th12

Quốc hội sẽ thông qua 18 luật vào năm 2024

Tư vấn luật nhà đấtThu hồi nợ khó đòiTu vấn ly hôn đơn phương

Quốc hội sẽ thông qua 18 luật vào năm 2024

Quốc hội sẽ thông qua 18 luật vào năm 2024 (Hình từ internet)

1. Quốc hội sẽ thông qua 18 luật vào năm 2024

Quốc hội sẽ thông qua 18 luật vào năm 2024, cụ thể:

* Trình Quốc hội thông qua 09 luật vào Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) bao gồm:

– Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

– Luật Lưu trữ (sửa đổi).

– Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

– Luật Đường bộ.

– Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

– Luật Thủ đô (sửa đổi).

– Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo theo trình tại một kỳ họp).

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

* Trình Quốc hội thông qua 09 luật vào Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) bao gồm:

– Luật Công chứng (sửa đổi).

– Luật Công đoàn (sửa đổi).

– Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

– Luật Địa chất và khoáng sản.

– Luật Phòng không nhân dân.

– Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

– Luật Tư pháp người chưa thành niên.

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

– Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

2. Quốc hội sẽ cho ý kiến 11 luật vào năm 2024

* Trình Quốc hội cho ý kiến 09 luật vào Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024)bao gồm:

– Luật Công chứng (sửa đổi).

– Luật Công đoàn (sửa đổi).

– Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

– Luật Địa chất và khoáng sản.

– Luật Phòng không nhân dân.

– Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

– Luật Tư pháp người chưa thành niên.

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

– Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

* Trình Quốc hội cho ý kiến 02 luật vào Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024)bao gồm:

– Luật Chuyển đổi giới tính.

– Luật Việc làm (sửa đổi).

Tổ chức thực hiện:

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao chủ trì soạn thảo thực hiện nghiêm, thực chất việc tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động của chính sách, lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Việc soạn thảo phải đặt yêu cầu cao về chất lượng, bám sát và kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tuân thủ các yêu cầu trong Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và các nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát kỹ các văn bản có liên quan để phát hiện, xử lý những quy định thiếu thống nhất; bảo đảm không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở có thể dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, cài cắm “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong đề xuất, xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật.

– Bộ Tư pháp phát huy tốt hơn nữa vai trò thẩm định, lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ, tham mưu, giúp Chính phủ kiểm soát chặt chẽ hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết bảo đảm chất lượng, đầy đủ theo đúng quy định; thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan đầu mối giúp Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ lập pháp.

– Chính phủ dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến đối với dự án, dự thảo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về những nội dụng giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với cơ quan được giao chủ trì soạn thảo để bảo đảm chất lượng, tiến độ và coi đây là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị;…

Gọi ngay: 081.9490.333